• Duży asortyment w magazynie
 • Produkty wysokiej jakości
 • Konkurencyjne ceny
 • Szybka dostawa
 • Indywidualni doradcy
 • Ponad 35 lat doświadczenia
 • Możliwość własnego etykietowania

   

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY, DOSTAW I PŁATNOŚCI

Możesz pobrać nasze warunki współpracy jako plik PDF.

 

 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki dostaw i płatności (dalej: OWDiP) określają zasady sprzedaży towarów przez spółkę WKK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-222), ol. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 182, NIP: 9471886284, REGON: 01743268600000, KRS: 0000094451, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS (dalej: Sprzedający) na rzecz innych podmiotów, którymi mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: Kupujący).

 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod numerem telefonu: 42 6407491, adresem email: biuro@wkk.com.pl, poprzez formolarz internetowy: https://www.wkk-europe.pl/contact Niniejsze ogólne warunki dostaw i płatności są wyłącznie obowiązujące i stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym, z wyłaczeniem umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego dla których obowiązuje odrębny regolamin.

 

§ 2 Sposób składania zamówień i zawarcie umowy

 1. Kupujący mogą składać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, formolarza udostępnionego na stronie internetowej,telefonicznie oraz osobiście w siedzibie firmy, a także przedstawicielowi handlowemu.

 2. Przed złożeniem zamówienia klient ma możliwość otrzymania próbek towaru celem zbadania jego cech. Wysyłka próbki towaru występuje na wyraźne życzenie klienta.

 3. Przedstawione przez jedną ze Stron przed zawarciem umowy zdjęcia i rysunki towaru oraz ich opis, w szczególności te zamieszczone na stronie internetowej: https://www.wkk-europe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a co za tym idzie nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego, w tym roszczenia o zawarcie umowy.

 4. Umowa zostaje zawarta w chwili wysłania Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub po potwierdzeniu przez Sprzedającego drogą telefoniczną. W przypadku zamówień o wartości powyżej 10 000 zł. konieczna jest jej pisemna forma.

 5. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta. Szczegółowe warunki umów zawieranych z konsumentami określa § 14.

 6. Do zawarcia umowy ze strony Sprzedającego uprawnieni są wyłącznie członkowie zarządu spółki WKK Polska Sp. z o.o. lub jej prokurenci, zgodnie z informacjami ujawnionymi w krajowym rejestrze sądowym aktualnym na dzień zawarcia umowy, a także inne osoby, legitymujące się ważnym pełnomocnictwem do zawarcia umowy w imieniu Sprzedającego.

 

§ 3 Cena i sposób płatności

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich. Zastrzeżenie to dotyczy także cen podawanych w czasie kampanii promocyjnych w katalogu Sprzedającego, w olotkach i wszelkiego typu materiałach reklamowych. Do ceny netto Sprzedający dolicza wartość podatku VAT, obliczoną według stawek obowiązujących w dniu zapłaty ceny.

 2. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formolarzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującą regolacją dotyczącą przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 3. Wszelkie potrącenia z ceny towaru są niedopuszczalne, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnili co innego w formie pisemnej lub Kupującym jest konsument.

 4. Zapłata za fakturę VAT może być dokonana przelewem  na konto bankowe Sprzedawcy, w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy, przelewem z terminem płatności, gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego lub za pobraniem, czyli gotówką przy odbiorze dostarczanej do Kupującego przesyłki. Za opóźnienie w płatności Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych lub prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 492 k.c. w terminie najpóźniej do 1 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 5. Zamówienia powyżej kwoty 10 000,00 zł wymagają przed ich realizacją oceny sytuacji finansowej Kupującego.

 

§ 4 Opakowanie towaru

 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cena towaru obejmuje koszty opakowania.

 2. O formie opakowania decyduje Sprzedający.

 3. Opakowanie nie podlega zwrotowi.

 4. Koszty innych opakowań, żądanych dodatkowo przez Kupującego, podlegają odrębnej zapłacie.

 

§ 5 Dostawa zamówionego towaru

 1. Dostawa towaru do Kupującego odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towaru z siedziby Sprzedawcy.

 2. Towar dostarczany jest w terminie – zwykle do 2 dni roboczych - z tym jednak zastrzeżeniem, że termin ten ma charakter wyłącznie orientacyjny.

 3. Koszt i warunki dostawy są zgodne z ofertą albo określone w umowie. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze specjalną formą dostawy wybraną przez Kupującego.

 4. Sprzedawcy przysługuje prawo dostarczenia zamówionego towaru w częściach. W takim przypadku Sprzedawca upoważniony jest do wystawienia odrębnej faktury za każda partię towaru, a Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za poszczególne części towaru.

 5. Wraz z zamówionym towarem Sprzedający może dostarczyć Kupującemu próbki drobnych artykułów, takich jak opaski montażowe, rury termokurczliwe, dławnice kablowe etc. w celu przetestowania i kontroli ich jakości.

 

§ 6 Szczególne warunki płatności i dostawy towarów z miejscem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Sprzedający przewiduje możliwość sprzedaży towarów z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zapłata ceny może być zrealizowana wyłącznie w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy prowadzone w walucie EURO lub złotych polskich (PLN).

 3. Kupujący odbiera towar  (np. poprzez wybranego przez siebie przewoźnika) w siedzibie Sprzedającego lub innym miejscu wskazanym przez Sprzedającego, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

 4. Koszty dostawy i ryzyko związane z dostawą i odbiorem towaru w całości obciążają Kupującego.

 

§ 7 Zastrzeżenie własności

 1. W przypadku wydania Kupującemu towaru przed zapłaceniem jego ceny, towar ten pozostaje własnością Sprzedawcy aż do uiszczenia ceny wraz dodatkowymi kosztami. Do tego momentu Kupujący nie ma prawa do rozporządzania towarem na rzecz osób trzecich.

 2. Zastrzeżenie prawa własności towaru po stronie Sprzedającego w przypadku wydania towaru Kupującemu będącemu przedsiębiorcą zawsze powinno być stwierdzone pismem.

 3. W przypadku nabywcy, którego sytuacja finansowa nie jest znana, zastrzeżenie prawa własności towaru zawsze powinno być stwierdzone pismem z datą pewną.

 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i domagania się zwrotu towaru będącego własnością Sprzedającego.

 

§ 8 Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru

 1. Z chwilą wydania Kupującemu towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez Sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, wydanie następuje z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedającego za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu zleconego przez Sprzedającego

 1. Kupujący przed odebraniem przesyłki ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie albo towar nie oległy uszkodzeniu w transporcie.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub towar nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody i niezwłocznie przesłać kopię protokołu na adres mailowy Sprzedającego.

 

 

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru

 1. Kupujący jest zobowiązany do używania i przechowywania towaru zgodnie z jego specyfiką, przeznaczeniem oraz instrukcjami Sprzedającego lub producenta towaru. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar używany i przechowywany przez Kupującego niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami Sprzedającego lub producenta towaru.

 2. Kupujący będący przedsiębiorcą ma obowiązek zbadania zakupionego towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym towarze, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw w czasie późniejszym -  Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedającego o wadzie towaru niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia wady.

 3. Sprzedający rozpatruje reklamację Kupującego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Sprzedającemu.

 

§ 11 Gwarancja

 1. Sprzedający udziela gwarancji tylko na te towary, na jakie uzyskał gwarancję od ich producentów i tylko w takim zakresie, w jakim producent towarów udzielił na nie gwarancji.

 2. Roszczeniem z tytułu gwarancji nie są objęte drobne odstępstwa techniczne towaru w zakresie koloru, struktury materiału lub wykończenia, powszechnie występujące w handlu. Odstępstwa tego rodzaju nie uprawniają Kupującego do jakiejkolwiek formy rekompensaty ani nie dają Kupującemu uprawnienia do odmowy przyjęcia towaru ani do odmowy zapłaty za dostarczone towary.

 

§ 12 Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania siły wyższej tj. zdarzeń takich jak np. trudne warunki pogodowe, działania wojenne, klęski żywiołowe, przestoje w pracy Sprzedającego przez niego niezawinione, przestoje w pracy producentów towarów lub ich dostawców, brak dostawy albo spóźniona dostawa towarów ze strony producenta, strajk pracowników zatrudnionych przez Sprzedającego.

 

§ 13 Szczególne warunki sprzedaży dla Kupujących będących konsumentami

 1. Oferta przedstawiona Kupującemu, który zamierza zawrzeć umowę na odległość musi zawierać informacje dotyczące istotnych właściwości towaru, jego ceny, w tym opłat i podatków, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny – podstawie jej obliczenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji, zasadach zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy towaru oraz terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący.

 2. Nazwa, siedziba, numer KRS, NIP i REGON Sprzedającego, a także organ, który zarejestrował działalność gospodarczą Sprzedającego zostały wskazane w § 1 ust. 1, przy przedstawianiu oferty Kupującemu będącemu konsumentem w drodze telefonicznej, muszą zostać mu podane przez Sprzedającego.

 3. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru na zasadach opisanych w przepisach regolujących rękojmię w ustawie Kodeks Cywilny.

 4. Reklamacje dotyczące towarów kupionych na odległość powinny być zgłaszane Sprzedającemu niezwłocznie, drogą mailową na adres biuro@wkk.com.pl listownie lub osobiście w siedzibie Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar używany i przechowywany przez Kupującego niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami Sprzedającego lub producenta towaru.

 5. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zlecił transport towaru danemu przewoźnikowi, w sytuacji gdy Sprzedający nie oferował takiej opcji przewozu, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego będącego konsumentem z chwilą dostarczenia towaru przewoźnikowi, bez uszczerbku dla roszczeń Kupującego będącego konsumentem wobec przewoźnika.  W przypadku gdy przewóz zlecił Sprzedający, Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w czasie transportu do przewoźnika albo od Sprzedającego.

 6. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego będącego konsumentem weszła w fizyczne posiadanie towarów.

 8. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Stosowne oświadczenie powinno być przesłane na adres: WKK POLSKA SP. Z O.O. ol. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 182, 91-222 Łódź lub mailowo na adres biuro@wkk.com.pl

 9. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od umowy. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia  innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w początkowej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (np. zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy, co powinno mieć swe odzwierciedlenie w treści oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy). W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w wiązku z tym zwrotem.

 11. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument powinien odesłać towary w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: WKK POLSKA SP. Z O.O. ol. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  182, 91-222 Łódź W tym terminie konsument może również dostarczyć osobiście towary do siedziby Sprzedającego.

 12. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej Sprzedający nie odbiera przesyłek płatnych “za pobraniem”.

 13. Możliwość zwrotu towarów nie dotyczy towarów przygotowywanych na specjalne zamówienie Kupującego.

 14. W przypadku sporu z Kupującym będącym konsumentem, który zawarł umowę na odległość Sprzedający wyraża zgodę na pozasądowe sposoby rozwiązania sporu i dochodzenia roszczeń.

 15. Sądem właściwym dla spraw objętych umową z Kupującym będącym konsumentem, który zawarł umowę na odległość jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów ogólnych.

 16. Prawo, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedającego z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.

 17. Językiem stosowanym w relacji z Kupującym będącym konsumentem, który zawarł umowę na odległość jest język polski, chyba Strony inaczej postanowią.

 

§ 14 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami jest Sprzedający.

 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregolowane zostały w Polityce Prywatności  oraz Polityce Plików Cookies 

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregolowanych niniejszym Regolaminem stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszych OWDiP obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umów zawartych z zastosowaniem niniejszych OWDiP rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedającego, z wyłączeniem spraw objętych umową z Kupującym będącym konsumentem, który zawarł umowę na odległość, w których sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów ogólnych.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą OWDiP stosuje się wersję OWDiP obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 5. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności zostały opublikowane i wiążą od dnia 01.10.2019 Do umów zawartych przed dniem publikacji niniejszego Ogólnych Warunków Dostaw i Płatności zastosowanie mają postanowienia OWDiP obowiązujące w chwili zwarcia umowy.